dokumentacja geotechniczna

 

SPIS TREŚCI:

1. Cel i zakres pracy
2. Ogólna charakterystyka terenu badań
3. Metodyka badań
4. Wyniki sondowań gruntowych
4.1. Charakterystyka geologiczno – inżynierska gruntów
4.2 Warunki hydrogeologiczne
5. Wnioski
6. Literatura
7. Spis załączników

 

1. CEL I ZAKRES PRACY


Celem pracy jest przedstawienie budowy geologicznej (do głębokości ok.3,5 m ppt) warunków hydrogeologicznych oraz podstawowych parametrów geologiczno-inżynierskich i geomechanicznych gruntów występujących na działce 7502/2 w Porębie
k. Zawiercia przy ulicy Górnej.
Zakres badań terenowych obejmował wykonanie:
 wizji lokalnej terenu,
 trzech sondowań geotechnicznych do głębokości ok. 3,5 metra w rejonie planowanego posadowienia budynku mieszkalnego,
 opisu makroskopowego otrzymanego profili gruntu w zakresie określenia:
 nazwy,
 stanu,
 stopnia zagęszczenia,
 stopnia plastyczności,
 wilgotności,
 parametrów nośności,
 głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych.
Uwzględniając wyniki obserwacji terenowych wykonano:
 charakterystykę geologiczno–inżynierską sondowanych gruntów,
 określenie warunków hydrogeologicznych,
 graficzną prezentację wyników badań w formie kart sondowań geotechnicznych oraz przekroju geologicznego,
 sformułowano wnioski dotyczące geologiczno–inżynierskiej charakterystyki gruntów oraz warunków hydrogeologicznych.

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ


Obszar objęty opracowaniem, pod względem administracyjnym, zlokalizowany jest
w Porębie koło Zawiercia przy ulicy Górnej na działce 7502/2. Badany rejon położony jest w obrębie Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. W budowie geologicznej Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej wyróżnia się dwa piętra strukturalne: piętro krakowidów obejmujących sfałdowane i częściowo zmetamorfizowane osady od prekambru po karbon górny i piętro mezozoicznej monokliny krakowsko-częstochowskiej z dominującymi osadami wapiennymi jury. Utwory jury nachylone są pod niewielkim kątem w kierunku północno-wschodnim, gdzie chowają się pod kredą niecki miechowskiej. Utwory jurajskie są przeważającymi na całym obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Największe znaczenie dla sedymentacji wapieni miało morze górnojurajskie, kiedy to miąższość powstających skał osiągnęła grubość kilkuset metrów. Kreda występuje tylko we wschodniej części terenu, gdzie Jura Krakowska sąsiaduje ze wspomnianą kredową niecką miechowską. Przez większość część trzeciorzędu opisywany obszar był lądem i działały tu różne procesy denudacyjne (erozja, wietrzenie), które doprowadziły do powstania tzw. paleogeńskiej powierzchni zrównania, czyli charakterystycznych szczególnie dla południowej części Jury, wierzchowin, usianych licznymi ostańcami wapiennymi. W miocenie w wyniku transgresji morskiej powstały na dnie zbiornika wapienie, a przede wszystkim iły wypełniające głównie rowy tektoniczne, które powstawały w tym okresie na skutek licznych ruchów górotwórczych. W czwartorzędzie w wyniku pobytu na tym terenie lądolodu skandynawskiego, osadzały się gliny, piaski i żwiry, a pod koniec epoki lodowej nawiana została glinka lessowa, która obecnie pokrywa dużą cześć Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
W profilu geologicznym badanego terenu stwierdzono występowanie utworów czwartorzędu oraz zwietrzałych osadów jurajskich.


3. METODYKA BADAŃ


Sondowania gruntów wykonano przy użyciu zestawu próbników i świdrów ręcznych. W miejscu sondowania dokonano pomiaru głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych, którego nie stwierdzono do głębokości 3,5 m ppt. Zwierciadło wód podziemnych na badanym terenie wierceń zalega na głębokości ok. 5-6 m ppt w osadach jurajskich. Sondowanie, pomiary i badania terenowe przeprowadził uprawniony geolog mgr Michał Gwoździewicz.
Niniejszą dokumentację oparto o następujące przepisy prawne:
 Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126).
Normy państwowe i branżowe:
 PN/B-02479. Dokumentowanie geotechniczne.
 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
 PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.
 PN-86/B-02480. Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntu.
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Literatura branżowa:
 Guzik O., Piechulska B., Szczegółowa mapa geologiczna Polski – arkusz Zawiercie, Wydawnictwa Geologiczne,
 Jeż J., Gruntoznawstwo budowlane. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004,
 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,
 Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1998,
 Z. Wiłun – Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005.

Położenie projektowanej inwestycji oraz lokalizacje otworu badawczego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 1.

 

4. WYNIKI SONDOWAŃ GRUNTOWYCH


W celu rozpoznania budowy geologicznej podłoża gruntowego oraz wykonania podstawowych oznaczeń i badań makroskopowych gruntów na działce 7502/2 przy ulicy Górnej w Porębie wykonano trzy sondowania punktowe. Charakterystykę sondowań geotechnicznych zaprezentowano w załączniku 2 natomiast przekrój geologiczny
w załączniku 3.

 

4.1. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA GRUNTÓW


Z przeprowadzonych badań i obserwacji terenowych wynika, że w warstwach przypowierzchniowych omawianego terenu pod glebą występują osady czwartorzędowe i jurajskie. Wykonane sondowania wykazały duże zróżnicowanie gruntów pod względem litologii i parametrów geotechnicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań polowych grunty pogrupowano w pakiety (stwierdzono 3 pakiety) obejmujące osady różniące się parametrami geotechnicznymi takimi jak: geneza, stopień zagęszczenia, stopień plastyczności czy domieszki. Ze względu na jednolitą litologię w pakietach nie wydzielono warstw geotechnicznych.
W stropie pakietów geotechnicznych zalegają gleby humusowo-gliniaste. Miąższość warstwy gleby nie przekracza 0,4 m.

 • PAKIET I

 • Do pakietu I zaklasyfikowano twardoplastyczne rudo-brązowe i beżowo-szare, wilgotne i małowilgotne zwietrzelinowe gliny piaszczyste z licznymi okruchami wapieni, (st. plastyczności IL= 0,08 o kącie tarcia wewnętrznego Φ= 230, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo= 62300 kPa, gęstość objętościowa p= 2,10 t/m3). Wymienione osady powstały w plejstocenie, jako efekt wietrzenia skał jurajskich. Osady te wykazują niewielką zmienność wykształcenia a ich miąższość wynosi od 1,5 do 2,5 m (zał.2). Omawiane grunty reprezentują jeden typ litologiczny i zalegają bezpośrednio pod glebami a w spągu przechodzą w sposób ciągły w rumosze skał wapiennych.

 

 • PAKIET II

 • Do pakietu II zaklasyfikowano rumosze okruchów wapieni beżowo-szarych. Są to osady zwietrzelinowe wilgotne i małowilgotne, (st. zagęszczenia ID>0,60 o kącie tarcia wewnętrznego Φ>360, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo> 150000 kPa, gęstość objętościowa p= 2,15 t/m3). Osady te wykazują niewielką zmienność wykształcenia a ich miąższość wynosi od 0,5 do ponad 2,5 m (zał.2). Omawiane grunty reprezentują jeden typ litologiczny i zalegają bezpośrednio pod glinami zwietrzelinowymi.

 

 • PAKIET III

 • Do pakietu III zaklasyfikowano średniozagęszczone wilgotne a na głębokości ok. 5-6m ppt prawdopodobnie nawodnione, żółte i czerwonawe piaski średnio ziarniste (st. zagęszczenia ID= 0,60 o kącie tarcia wewnętrznego Φ= 330, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo= 99300 kPa, gęstość objętościowa p=2,00 t/m3). Wymienione osady powstały w jurze. Osady te wykazują niewielką zmienność wykształcenia a ich miąższość jest nieznana jednak można założyć że wynosi conajmniej 2,0 m (zał.2). Omawiane grunty reprezentują jeden typ litologiczny i na badanym terenie zalegają bezpośrednio pod wapieniami i rumoszami wapiennymi pakietu II. Opisywane piaski nawiercono w spągu otworu Por-2 oraz w otworze Por-3.

 

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane sondowania wykazały w rejonie wykonanych wierceń brak wód gruntowych do głębokości 3,5 m a zwierciadło wody w gruntach zalega na głębokości ok. 5-6 m ppt tj odpowiada rzędnym zwierciadła w pobliskim zbiorniku wodnym. Są to wody jurajskiego poziomu wodonośnego które mają swobodny charakter zwierciadła. Występujące na terenie badań wody gruntowe mają kontakt hydrauliczny z wodami pobliskiego zbiornika wodnego który jest lokalną bazą drenażu dla wód gruntowych w tym rejonie.

 

5. Wnioski

 1. W wykonanych profilach geotechnicznych na działce 7502/2 przy ulicy Górnej
  w Porębie stwierdzono występowanie czwartorzędowych gruntów naturalnych oraz jurajskich osadów zwietrzelinowych. Grunty naturalne reprezentowane są przez gliny piaszczyste zwietrzelinowe z okruchami wapieni, rumosze wapieni i wapienie oraz jurajskie piaski średnie.
 2. Wykonane sondowania wykazały brak występowania w rejonie wierceń wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego do głębokości 3,5 m ppt. Zwierciadło wody w gruntach rejonu wierceń zalega na głębokości ok. 5-6 m ppt tj. odpowiada rzędnym zwierciadła w pobliskim zbiorniku wodnym.
 3. Pod względem geologicznym i hydrogeologicznym działka posiada dogodne warunki do budowy zaprojektowanego budynku a nawiercone grunty należy zaliczyć do nośnych i nie wysadzinowych.
 4. Zgodnie z “Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” przyjmuje się dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.
 5. Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz=0,9 m pod poziomem terenu.

 

6. Literatura

 1. Guzik O., Piechulska B. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1960.
 2. Kondracki J. Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 2008.
 3. Myślińska E. Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Warszawa 1998.
 4. Wiłun Z. Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 5. Normy:
 • PN-74/G-04452 “Grunty budowlane. Badania polowe”,
 • PN-88/B-04481 “Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.

 

7. Spis załączników

Załącznik 1. Mapa terenu badań wraz z lokalizacją punktów sondowań.

Załącznik 2. Karta sondowań geotechnicznych.

Załącznik 3. Przekrój geologiczny.

 

Załącznik 1

lokalizacja otworów

 

Załącznik 2

otwór 1

 

otwór 2

 

otwór 3

 

Załącznik 3

przekroj

Powrót do strony głównej